Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN EUROSTERIEL MEDICAL BV GEVESTIGD TE DRONTEN.

 

ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1
Opdrachtgever en leverancier; leveringen en betalingen.
 1. Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de order heeft gegeven; onder leverancier degene die de order heeft aanvaard.
 2. Alle leveringen worden geacht te zijn geschied ter plaatse waar de leverancier is gevestigd.
 3. Alle betalingen dienen aldaar te geschieden.
Artikel 2
Tot standkoming.
Alle overeenkomsten tussen partijen zijn eerst bindend wanneer zij schriftelijk door leverancier zijn bevestigd.
Artikel 3
Offertes.
 1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting van de voor het geheel opgegeven prijs.
 3. Wanneer slechts voor een gedeelte van het te vervaardigen werk modellen, kopij e.d. zijn overgelegd, is de leverancier niet gebonden aan de voor het geheel opgegeven prijs, indien zou blijken dat het niet getoonde gedeelte naar verhouding meer arbeid vereist dan het wel getoonde.
 4. Indien na een gevraagde offerte de opdracht uitblijft, kunnen de kosten der calculatie in rekening worden gebracht.
Artikel 4
Wijziging in de opdracht.
 1. Wijzigingen in de oorspronkelijke order van welke aard ook schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht. Veranderingen welke daarentegen vermindering van kosten ten gevolge hebben, zullen aanleiding geven tot betaling van een lager bedrag dan is overeengekomen.
 2. Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan de leverancier ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging der wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
 3. Veranderingen, in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, kunnen tot gevolg hebben, dat de vóór de veranderingen overeengekomen levertijd door de leverancier – buiten zijn verantwoordelijkheid – wordt overschreden.
Artikel 5
Eigendommen van de opdrachtgever.
 1. Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van zaken die hem door of vanwege de opdrachtgever zijn toevertrouwd moet de leverancier dezelfde zorg aanwenden die hij dienaangaande omtrent zijn eigen zaken aanwendt.
 2. Onverminderd het in het vorig lid en elders in deze leveringsvoorwaarden bepaalde draagt de opdrachtgever het risico voor de bedoelde zaken. Indien hij bedoeld risico gedekt wil zien, dient hij zelf voor zijn rekening voor verzekering zorg te dragen.
Artikel 6
Materialen of halffabrikaten, geleverd door de opdrachtgever.
 1. Wanneer de opdrachtgever materialen of halffabrikaten levert, is deze verplicht tevens de nodige inschiet (uitschot tijdens be- of verwerking) ter beschikking van de leverancier te stellen.
 2. In geval van bijlevering van materialen of halffabrikaten door de opdrachtgever, is de leverancier, behoudens door de opdrachtgever te bewijzen schuld of opzet van de zijde van de leverancier, niet aansprakelijk voor het ontbreken van voldoende hoeveelheid in de hem toegezonden kisten, balen of pakken en kan hij de kosten voor opslag van de materialen en halffabrikaten en de daarvoor te voeren administratie en controle in rekening brengen tegen de gebruikelijke prijs.
 3. Bij levering van materialen of halffabrikaten door de opdrachtgever worden de verpakking, inschiet of afval van snijden, stansen, lassen e.d. eigendom van de leverancier.
Artikel 7
Verzending van het uitgevoerde werk.
Bij franco levering wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd, tenzij vooruit anders is overeengekomen. Bij elke andere wijze van verzending komen de meerdere kosten ten laste van de opdrachtgever.
Artikel 8
Vervoersrisico voor het uitgevoerde werk.
 1. Het aannemen der goederen door de vervoerder, zonder aantekening op de vrachtbrief of reçu, geldt als bewijs dat de emballage in goede staat was.
 2. Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van de leverancier, tenzij door zijn schuld veroorzaakt.
 3. De goederen reizen voor risico van de opdrachtgever zowel bij franco als bij niet-franco leveringen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Artikel 9
Betalingstermijn.
 1. Betaling dient te geschieden zonder aftrek van enige korting en, indien niet anders is overeengekomen, binnen 30 dagen na factuurdatum.
 2. De leverancier is, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie gerechtigd om vóór de aflevering voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en de afwerking van de order te staken indien deze zekerheid niet kan worden afgegeven.
 3. Indien in een langere kredietgeving dan 30 dagen na factuurdatum wordt toegestemd of deze ten onrechte wordt genomen, is de opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd vanaf de factuurdatum.`
  Deze rente bedraagt voor elke maand (of gedeelte daarvan) van de kredietverzekering een twaalfde gedeelte van de wettelijke jaarrente als bedoeld in artikel 1286 van het BW.
 4. De eigendom der goederen blijft aan de leverancier en gaat eerst over op de opdrachtgever op de dag waarop de opdrachtgever de verschuldigde prijs, renten, kosten en schadevergoedingen ter zake van de geleverde goederen, inclusief voorafgaande leveringen, zal hebben voldaan.
 5. Voor opdrachten, welke een lange bewerkingstijd vereisen, kan betaling bij gedeelten worden verlangd, waarvoor de bedragen en perioden vooraf dienen te worden overeengekomen.
 6. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde gemaakt, zijn voor rekening van de opdrachtgever; zij worden op minimaal 10% van het betrokken bedrag gefixeerd en zullen tenminste € 100,– bedragen.
Artikel 10
Retentierecht.
De leverancier, die goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is gerechtigd die goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die de leverancier besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van diezelfde opdrachtgever, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere goederen van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld, zoals bedoeld in artikel 9, tweede lid. Het recht tot retentie heeft de leverancier ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.
Artikel 11
Gedeeltelijke levering
Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaats hebben overeenkomstig het bepaalde in artikel 9.
Artikel 12
Vertraging door de opdrachtgever.
Indien de voortgang in de uitvoering van het werk, of de levering daarvan, door de opdrachtgever wordt vertraagd, dan wel door aan zijn kant intredende overmacht, dan kan door de leverancier over een deel van de totaal opgegeven prijs evenredig en in verhouding tot het afgewerkte, resp. afgeleverde gedeelte worden beschikt op de termijn waarop, indien geen vertraging zou zijn opgetreden, zou zijn beschikt.
Zulks geldt evenzeer ten aanzien van de kosten, die voor de overigens voor de gehele order reeds zijn gemaakt (inclusief die van materialen en halffabrikaten, die voor deze order zijn bestemd)
Een en ander zal worden vermeerderd met het gebruikelijke bewaarloon terzake van in opdracht van de opdrachtgever opgeslagen materialen en halffabrikaten.
Mocht de vorengenoemde termijn niet uitdrukkelijk zijn overeengekomen, dan zal over al het vorenbedoelde kunnen worden beschikt onmiddellijk na het verstrijken van de voor gereedmaking van het werk in kwestie normaliter benodigde tijd.
Artikel 13.
Overschrijding leveringstermijn.
De met de leverancier overeengekomen leveringstermijnen zijn door de opdrachtgever steeds als approximatief en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
Artikel 14
Annuleringen
Indien de opdrachtgever de gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan de leverancier alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte onkosten (kosten van voorbereiding, opslag, provisie, e.d.) te vergoeden en, bij aldien de leverancier zulks wenst, de voor de uitvoering van deze order bestemde materialen en halffabrikaten voor zijn rekening te nemen tegen de door de leverancier in zijn calculatie opgenomen prijzen; alles onverminderd het recht van de leverancier op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schaden.
Artikel 15
Afname.
 1. Tenzij anders is overeengekomen, is de opdrachtgever verplicht de uitgevoerde order direct na het gereedkoming in ontvangst te nemen.
 2. Moet als gevolg van niet-afname de order na gereedkomen geheel of gedeeltelijk door de leverancier worden opgeslagen, dan zal deze de opslagkosten aan de opdrachtgever in rekening brengen.
 3. Indien, bij overeengekomen levering in partijen binnen een vooraf bepaalde tijd het in totaal bestelde niet binnen die tijd is afgenomen, zomede indien, bij overeengekomen levering in partijen zonder dat daarbij een bepaalde tijd voor afname van het in totaal bestelde is overeengekomen, het in totaal bestelde niet binnen een jaar na de eerste levering is afgenomen, heeft de leverancier – te zijner keuze – het recht om de order, voor zover deze nog moet worden uitgevoerd, te annuleren, onverminderd zijn recht op schadevergoeding als bepaald bij “Annuleringen” in artikel 14.
Artikel 16
Klachten
 1. Eventuele reclames moeten schriftelijk geschieden, binnen 14 dagen na ontvangst der goederen. De opdrachtgever, die het geleverde niet binnen 14 dagen na ontvangst daarvan behoorlijk op zijn deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt geacht de levering akkoord te hebben bevonden.
 2. De opdrachtgever zal in geen geval enige aanspraak tegen de leverancier kunnen doen gelden nadat de opdrachtgever een gedeelte van het geleverde ófwel in gebruik heeft genomen, ófwel aan derden heeft doorgeleverd.
 3. De aansprakelijkheid van de leverancier uit hoofde van enige overeengekomen leverantie is beperkt tot een zodanig bedrag als, gezien de omstandigheden van het geval, in redelijke verhouding staat tot:
  a. het factuurbedrag en, bij gebreke van dien, de toegevoegde waarde van de overeengekomen prestatie
  b. bij levering in termijnen – het factuurbedrag, c.q. de toegevoegde waarde van de desbetreffende prestaties.
 4. Gebreken bij een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde partij.
 5. Indien niet anders schriftelijk is overeengekomen mag de leverancier voor ondeugdelijk werk goed werk in de plaats leveren, tenzij kan worden aangetoond, dat de daardoor ontstane vertraging en/of transportkosten voor de opdrachtgever grote nadelen met zich zou(den) meebrengen.
 6. Wanneer de leverancier door een derde niet-contractant wordt aangesproken op grond van enige wettelijke aansprakelijkheid of productaansprakelijkheid, dan heeft de opdrachtgever tegenover de leverancier een vrijwaringspicht.
 7. De leverancier is verantwoordelijk noch voor de gevolgen van fouten in modellen of materialen, die door de opdrachtgever zijn verstrekt, noch voor de gevolgen van moeilijkheden, optredende bij gebruik-, be- of verwerking van het door hem (de leverancier) overeenkomstig de door de opdrachtgever goedgekeurde proef of proeven geleverde.
 8. Wanneer de opdrachtgever uiterlijk 8 dagen na het ontvangen van de factuur schriftelijk geen aanmerking heeft gemaakt op de berekende prijs wordt hij geacht die te hebben goedgekeurd.
Artikel 17
Afwijkingen
 1. Kleur
  Geringe afwijkingen bij kleurendruk kunnen geen reden voor afkeuring zijn.
 2. Aantal.
  a. Het leveren van 10% meer of minder dan de bestelde hoeveelheden is toegestaan.
  b. Meerdere of mindere hoeveelheid wordt tegen de eenheidsprijs berekend, tenzij anders is overeengekomen.
 3. Materiaal.
  Geringe afwijkingen in kleur, kwaliteit, hardheid, satinage, dikte, enz. geven geen reden tot afkeuring. Bij beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen; er kan dus niet op enkele exemplaren worden afgekeurd.
Artikel 18.
Overmacht
 1. Storingen in het bedrijf ten gevolge van overmacht (als hoedanigheid o.a. zullen gelden oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, resp. beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, gebrek aan kolen, gas, aardolieproductie of andere middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en haffabrikaten aan leverancier door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der materialen en halffabrikaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering ener order vertraging of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan de leverancier van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van zijn leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden of interessen kan doen gelden.
 2. In geval van overmacht zal de leverancier daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever, zal de opdrachtgever na ontvangst van deze mededeling gedurende 8 dagen het recht hebben de order schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van de leverancier af te nemen en hem te vergoeden voor het uitgevoerde gedeelde van de order.
Artikel 19
Prijswijzigingen.
Bij stijging of daling der prijzen van materialen en halffabrikaten, die voor de uitvoering der order nodig zijn, verandering van lonen, sociale werkgeverslasten en andere arbeidsvoorwaarden, ernstige wijziging der valutaverhoudingen en dergelijke omstandigheden zich voordoende na aanvaarding ener order, is de leverancier gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen, resp. te verlagen.
Extra bewerkelijke tekst, extra proeven en auteurscorrectie zullen eveneens grond opleveren voor een dienovereenkomstige prijsverhoging. Wordt tussen partijen geen overeenstemming bereikt over een prijsverhoging of prijsverlaging dan wordt daarin voorzien door arbitrage zoals neergelegd in deze leveringsvoorwaarden of – indien partijen daartoe samen besluiten – door een door beide partijen tezamen aangewezen registeraccountant.
Artikel 20
Emballage.
Kisten, kratten en dergelijke emballage-artikelen worden op rekening gesteld, doch worden – indien binnen 14 dagen in goede staat franco teruggezonden – tegen de berekende prijs teruggenomen. Reparatiekosten, die na terugontvangst nodig mochten blijken, zullen in mindering worden gebracht.
Artikel 21
Auteursrechten, industrieel eigendomsrecht en reproductierecht.
 1. Door het geven van een opdracht tot verveelvoudiging of reproductie van door de Auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde objecten verklaart de opdrachtgever, dan geen inbreuk op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt, en vrijwaart hij de leverancier in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, uit de verveelvoudiging of reproductie voortvloeide.
 2. Het auteursrecht van door de leverancier ontworpen, c.q. tot stand gebrachte schetsen, tekeningen, litho’s, foto’s modellen e.d. blijft bij hem berusten, ook wanneer opdrachtgever er een order op heeft geplaatst.
 3. Volgt geen order op een besteld ontwerp, als onder 2. bedoeld, dan wordt dit na een maand op rekening gesteld, terwijl het verveelvoudigings- en reproductierecht bij de leverancier blijft. Auteursrechten zijn in de kosten der ontwerpen niet begrepen.
Artikel 22
Afwijkende voorwaarden.
 1. Wanneer in een bevestiging van de opdrachtgever bepalingen of voorwaarden voorkomen, welke in strijd zijn met deze leveringsvoorwaarden, kunnen deze niet worden erkend tenzij zij door de leverancier schriftelijk zijn geaccepteerd.
  De opdrachtgever kan zich hierbij niet beroepen op zgn. gewoonterecht.
 2. Bij samentreffen van door de opdrachtgever gebezigde uniforme inkoopvoorwaarden en onderhavige leveringsvoorwaarden zullen de laatste prevaleren.
Artikel 23
Geschillen
 1. Alle geschillen tussen partijen voortvloeiende uit de overeenkomst, welke worden beheerst door deze leveringsvoorwaarden, zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter.
 2. Op de door deze leveringsvoorwaarden beheerste overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. Indien de uitleg van deze leveringsvoorwaarden als gevolg van de verschillende vertaalde versies verschilt, gaat de Nederlandse versie voor.

Leveranciers

default

TIDI Products

Leverancier van Grip-Lok fixatie pleisters

default

Medicina

Leverancier van enterale gereedschappen

default

Dispo Medical

Leverancier van medische verbruiksartikelen

default

Kimetec

Fabrikant van medische hulpmiddelen

default

Danish Healthcare

Leverancier van Fixatiebanden

default

Brother

Leverancier van etiketten printers

default

HMC-Group

Leverancier van de Cystoflow

default

Practomed GmBH

Leverancier van de Reprop Clyster

default

Insight Medical Products Ltd

Leverancier van onze EMS Utility clips

default

Salter labs

Leverancier van manchetten

default

Urox

Leverancier van Urine opvang producten

default

SSCOR

Fabrikant van de DuCanto Yankauer Catheter

default

SunMed

Leverancier van maagspoeling gereedschappen

default

Fenton Pharmaceuticals

Leverancier van de Suction Easy

Oto Industry

Oto Industry

Leverancier van schoenhoezen

Contact

De Regge 3 8253 PG Dronten Nederland
( +31 ) 0321 317 725
sales@eurosteriel-medical.nl

Volg ons op: